AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Förköpsinformation

ID-skydd Plus

För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring.

Allmänt om försäkringen

AIG ID-skydd Plus avser att skydda just din integritet och dina närmaste tillhörigheter. Identitetsstöld blir allt vanligare och denna försäkring lämnar ersättning för b l a juridisk assistans. Stöld av väska, plånbok, hem- och fordonsnycklar samt mobiltelefon omfattas och försäkringstagaren kan medförsäkra hela familjen.

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta under fliken ”Fullständiga villkor”.

Försäkringen innehåller följande moment:

Stöld av väska och plånbok

Om du blir bestulen på din väska och/eller plånbok ersätter försäkringen en likvärdig, till ett värde som inte överstiger ursprungspriset på den stulna väskan/plånboken. Max ersättning är 10 000 SEK per försäkrad och år. Om försäkringstagaren fått ersättning via sin hemförsäkring, ersätts eventuell självrisk.

Nycklar

Försäkringen lämnar ersättning för faktisk kostnad att tillverka nya nycklar samt utbyte av lås, vid inbrott samt stöld av nycklar.
Försäkringen omfattar nycklar till den primära bostaden (inkluderar bostäder som försäkringstagaren hyrt i minst  6 månader före skadedagen) samt till ägda fordon (bilar, jeepar, lastbilar, motorcyklar, husvagnar eller husbilar).

Stöld av mobiltelefon och obehörig samtalsdebitering

Om du blir bestulen på din mobiltelefon ersätter försäkringen en likvärdig, till ett värde som inte överstiger ursprungspriset på den stulna mobiltelefonen. Maxersättning 5 000 SEK per försäkrad och år.

I samband med stöld av mobiltelefon ersätter försäkringen även obehörig samtalsdebitering som belastar försäkringstagaren under de första 48 timmarna efter stölden, till ett maxbelopp om 10 000 SEK per försäkrad och år.

Om försäkringstagaren fått ersättning via sin hemförsäkring, ersätts eventuell självrisk.

ID-stöld

ID-stöld innebär att någon stjäl din identitet för att:

 • göra betalningar online
 • garantera eller legitimera en kort- eller checkbetalning
 • ta lån eller öppna konton med kredit

Försäkringen lämnar ersättning för:

 • kostnader för juridiskt ombud för att hjälpa den försäkrade genom juridiska förfaranden, åtal eller juridisk hantering av betalningsanmärkningar som är ett direkt resultat av identitetsstölden
 • påvisat inkomstbortfall som en följd av att försäkrad tvingas ta ledigt från sitt ordinarie arbete för att vidta nödvändiga åtgärder för att återställa sin identitet
 • övriga administrativa kostnader (ex återinförskaffa körkort och pass) som uppstår i samband med återställande av identiteten

Maxersättning för juridiskt ombud är 970 000 SEK.
Maxersättning för inkomstbortfall är 25 000 SEK.
Maxersättning för övriga administrativa kostnader är 5 000 SEK.

Rån i samband med kontantuttag

Om du blir rånad på kontanter i samband med uttag ur automat, inom 12 timmar efter uttaget, lämnar försäkringen ersättning för kontanterna, upp till ett maxbelopp om 5 000 SEK per försäkrad och år.

Försäkringen ger inte ersättning för

  • Stöld av obevakad väska, plånbok eller mobiltelefon
  • Föremål som förloras eller försvinner
  • Skador på väska, plånbok, mobiltelefon eller nyckel

Generella undantag

Försäkringsskyddet är ogiltigt om det framkommer att försäkrad är registrerad i officiella myndighets- eller polisregister såsom misstänkt terrorist, medlem i en terroristorganisation eller handlar med droger, kärn- eller atomvapen.

Försäkringen lämnar inte ersättning vid avsiktligt framkallad skada eller skada som inträffat genom att någon försäkrad förfarit grovt vårdslöst.

För försäkrad som fyllt 15 år ersätts inte skada som uppkommit:

 • om den försäkrade utför eller medverkar till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse
 • då den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotiska medel, om den försäkrade inte kan visa att samband saknas mellan denna påverkan och skadan

Försäkringen gäller inte för resa till länder som omfattas av internationella sanktioner, såsom Afghanistan, Kongo, Cuba, Liberia, Irak, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien eller länder som UD avråder från att resa till. Listan över sanktionsländer kan ändras över tid. Uppdaterad information finns under ”vanliga frågor”.

Vem gäller försäkringen för

Försäkringen kan inkludera make, maka, registrerad partner, sambo samt barn under förutsättning att dessa är folkbokförda hos försäkringstagaren. Barnet omfattas även om det är under 18 år och bor hos den andra föräldern. Samtliga försäkrade ska vara folkbokförda i Sverige.

Var gäller försäkringen

Försäkringen gäller i Norden. I övriga världen under maximalt 6 månader.

Premiebetalning och försäkringsperiod

Försäkringen gäller i tolv (12) månader från försäkringens begynnelsedag. Om försäkringen inte sägs upp förnyas den löpande med ett år i taget.

Försäkringspremien skall betalas på det betalningssätt som anges i erbjudandet från AIG, vilket kan vara, men inte är begränsat till, något av följande:

 • Autogiro
 • Faktura

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk

Uppsägning

Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller vid en viss framtida tidpunkt. Uppsägningen får verkan tidigast dagen efter den inkommit till AIG. Uppsägning från AIG:s sida skall göras skriftligen och sändas till försäkringstagaren tidigast sex månader och senast en månad innan försäkringstiden går ut.

Vid skada

Skada ska snarast möjligt skriftligen anmälas till AIG. Skadeblankett tillhandahålls under ”Skadeanmälan”.

Ångerrätt

Nedanstående gäller endast dig som konsument och som tecknar försäkringen på distans. Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via Internet eller telefon. Om du köpt din försäkring på ett kontor gäller inte ett distansavtal.

När du tecknat ditt avtal via telefon eller Internet har du enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra dig inom 14 dagar från och med att du mottagit villkor och försäkringsbrev. Under den här tiden kan du avsluta försäkringen utan kostnad genom att kontakta kundtjänst på tfn: 08-506 920 70 alternativt e-post: kundservice@aig.com.

Allmänna bestämmelser

Försäkringsinformation och avtal finns tillgängligt på svenska. På avtal om försäkring är svensk rätt tillämplig. Tvister avgörs av en svensk allmän domstol. Svensk lag om marknadsföring följs för denna produkt.

Dina Personuppgifter

AIG är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen och kommer att behandla de uppgifter du lämnar för att administrera försäkringen, riskhantering, statistik och för marknadsföringsändamål. Fullständig integritetspolicy finns att läsa under ”Integritetspolicy”.

Klagomål

Klagomålsansvarig på AIG nås via e-post på: klagomal@aig.com. För mer information kan du kontakta AIGs kundtjänst på telefon 08-506 920 70. Utanför AIG kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller Konsumenternas försäkringsbyrå. Försäkrad kan även väcka talan i allmän domstol.

Rätt att överklaga

Om AIG Europe Limited inte uppfyller sina åtaganden finns möjlighet att begära rättelse. Detta kan exempelvis ske genom att försäkrad skriftligen framför redogörelse av ärendet och ber om yttrande eller rättelse av försäkringsgivaren AIG Europe Limited. Tfn till skadeavdelningen: 08-506 920 80, e-post: kundservice@aig.com
AIG Europe Limited
BOX 3506
10369 Stockholm

Ansvarig tillsyndsmyndighet

AIG Europe Limited UK filial i Sverige, 516408-1027 är försäkringsgivare och är filial till AIG Europe Limited som står under tillsyn av brittiska Prudential Regulation Authority (PRA nummer 202628) och verkar med tillstånd av den svenska Finansinspektionen.

AIG Europe Limited är registrerat i England och Wales under org.nr. 01486260
The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Storbritannien

Ladda ned förköpsinformation som pdf här

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring