AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Förköpsinformation

Allmänt om försäkringen

AIG’s Integritetsförsäkring avser att skydda din och din familjs integritet på Internet.
Kränkningar på Internet blir allt vanligare och denna försäkring lämnar bland annat ersättning för kostnader för att ta bort eller avindexera kränkande och olaglig publicering om dig på Internet. Vad är en kränkning: Ett begrepp i svensk lag som innebär ett angrepp mot någons person, frihet, frid eller ära.

Försäkringen täcker även andra moment såsom juridisk hjälp vid identitetsstöld, psykologisk krisstöd och inkomstbortfall.

Vem gäller försäkringen för

Försäkringen inkluderar make, maka, registrerad partner, sambo samt barn under förutsättning att dessa är folkbokförda hos försäkringstagaren. Barnet omfattas även om det är under 18 år och bor hos den andra föräldern.
Samtliga försäkrade ska vara folkbokförda i Sverige.

Var gäller försäkringen

Webbskyddet omfattar öppna Internet där publiceringen av text eller ljud skett på svenska, norska, danska eller engelska.
Identitetsstöld omfattar hela världen med undantag för länder som omfattas av europeiska, amerikanska eller internationella handelssanktioner.

Försäkringen innehåller följande moment:

Webbskydd

Om du som enskild försäkrad privatperson blir allvarligt kränkt på öppna Internet genom olaglig publicering av kränkande text, bild, film/video eller ljud omfattar försäkringen borttagande och avindexering av denna publicering. Maxersättning per försäkrad är SEK 20 000/skada och SEK 40 000/år.

Genomsökning av öppna Internet

Om en kränkning har konstaterats omfattar försäkringen även nödvändiga och skäliga kostnader, upp till maxbeloppet SEK 15 000 per försäkrad och år, för att vid ett givet tillfälle utföra en genomsökning av öppna Internet för att hitta eventuella kopior av den kränkande informationen.

Psykologiskt krisstöd

Om en kränkning konstaterats kan ersättning lämnas för skäliga kostnader, max 10 behandlingstillfällen och SEK 15 000 per försäkrad och år.

Ersättningen avser psykologiskt krisstöd hos legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller kurator som är nödvändig för den eller de försäkrade och som är en direkt följd av kränkningen.

Juridisk hjälp

Försäkringen omfattar nödvändiga och skäliga kostnader, upp till maxbeloppet SEK 200 000 per försäkrad och år, för juridisk hjälp i samband med skademomentet olaglig och kränkande publicering på Internet.

Försäkringen ger inte ersättning för:

 • andra kostnader än de som är angivna i försäkringsbrevet
 • ekonomisk förlust till följd av skada på anseende
 • försäkrades egna kostnader för eget arbete
 • kränkning som sker i grundlagsskyddade media enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen

Identitetsstöld

Identitetsstöld innebär att någon stjäl din identitet för att:

 • göra betalningar online
 • garantera eller legitimera en kort- eller checkbetalning
 • ta lån eller öppna konton med kredit

Försäkringen lämnar ersättning för:

 • kostnader för juridiskt ombud för att hjälpa den försäkrade genom juridiska förfaranden, åtal eller juridisk hantering av betalningsanmärkningar som är ett direkt resultat av identitetsstölden
 • påvisat inkomstbortfall som en följd av att försäkrad tvingas ta ledigt från sitt ordinarie arbete för att vidta nödvändiga åtgärder för att återställa sin identitet
 • övriga administrativa kostnader som uppstår i samband med återställande av identiteten
 • finansiell förlust

Finansiell förlust

Om någon obehörigen, genom identitetsstöld, tagit pengar från den försäkrades bankkonto och den försäkrade fortfarande efter 6 månader, räknat från den dag den försäkrade reklamerade händelsen till sin bank, inte fått pengarna återbetalda, ersätter försäkringen den försäkrade med 1/6-del av maxbeloppet per månad i högst 6 månader och högst till det belopp per månad som framgår av försäkringsbrevet.
Ersättningen lämnas månadsvis i efterskott.

Maxersättning för juridiskt ombud är SEK 200 000 per försäkrad och år.

Maxersättning för inkomstbortfall är SEK 30 000 per försäkrad och år.

Maxersättning för övriga administrativa kostnader är SEK 5 000 per försäkrad och år.

Maxersättning för finansiell förlust är SEK 6 000 per försäkrad och år.

Försäkringen ger inte ersättning för

 • kostnader för böter eller straff
 • kostnader för åtgärder som utförs av den försäkrades make/maka, partner, barn eller förälder
 • kostnader till följd av bedräglig, uppsåtlig eller kriminell handling av försäkrad eller nära anhörig
 • förlust av data eller annan immateriell tillgång
 • kostnader för tekniska åtgärder på hård- eller mjukvara

Generella undantag

Försäkringsskyddet är ogiltigt om det framkommer att försäkrad är registrerad i officiella myndighets- eller polisregister såsom misstänkt terrorist, medlem i en terroristorganisation eller handlar med droger, kärn- eller atomvapen.

Försäkringen gäller inte för personer i egenskap av näringsidkare.

Försäkringen lämnar inte ersättning vid avsiktligt framkallad skada eller skada som inträffat genom grov vårdslöshet.

För försäkrad som fyllt 15 år ersätts inte skada som uppkommit genom, på grund av eller i samband med att den försäkrade utför eller medverkar till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse.
Detta undantag gäller inte när skadan är en följd av nödvärn eller har uppstått under agerande för att förhindra skador på personer eller objekt och handlingen kan anses som försvarlig.

Försäkringen gäller inte i länder som omfattas av europeiska, amerikanska eller internationella handelssanktioner.

Premiebetalning och försäkringsperiod

Försäkringen gäller i tolv (12) månader från försäkringens begynnelsedag. Om försäkringen inte sägs upp förnyas den löpande med ett år i taget.
Försäkringspremien skall betalas på det betalningssätt som anges i erbjudandet från AIG, vilket kan vara, men inte är begränsat till, något av följande:
Autogiro
Faktura

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk förutom för momentet Webbskydd – juridisk hjälp där självrisken uppgår till 10% av skadebeloppet upp till SEK 25 000, dock minst SEK 1 000 per skada. För skadebelopp (per skada) mellan SEK 25 000 och SEK 100 000 är självrisken 15%. För skador överstigande SEK 100 000 är självrisken 20%.

Uppsägning

Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller vid en viss framtida tidpunkt. Uppsägningen får verkan tidigast dagen efter den inkommit till AIG. Är premie betald i förskott återbetalas den del av premien som avser tiden efter ansvarets upphörande.

Uppsägning från AIG:s sida skall göras skriftligen och sändas till försäkringstagaren tidigast sex  månader och senast en månad innan försäkringstiden går ut.

Vid skada

Skada ska snarast möjligt skriftligen anmälas till AIG. Skadeblankett tillhandahålls på www.aigdirekt.se.

Vid skada under momentet Webbskydd är det den försäkrade själv som efter att ha fått skadan bedömd och godkänd som ersättningsbar av AIG anlitar en leverantör som hjälper till med de tjänster som försäkringen omfattar. AIG har ett nätverk av godkända leverantörer för denna tjänst.
Om den försäkrade väljer att använda en leverantör som inte ingår i AIGs nätverk av godkända leverantörer ska AIG ges möjlighet att i förväg godkänna tjänsten och kostnaden.

Under de första 180 dagarna efter försäkringens tecknande måste den försäkrade kunna styrka att publiceringen av den kränkande informationen skett efter att försäkringen trätt i kraft. Under dessa 180 dagar ska kränkningen anses ha ägt rum vid första publiceringsdatum.

Efter 180 dagar räknat från försäkringens tecknande ska kränkningen anses ha ägt rum då den blev känd första gången för den försäkrade.

Händelsen måste polisanmälas och kopia på polisanmälan ska bifogas skadeanmälan.

Ångerrätt

Nedanstående gäller endast dig som konsument och som tecknar försäkringen på distans. Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via Internet eller telefon. Om du köpt din försäkring på ett kontor gäller inte bestämmelserna för ett distansavtal.

När du tecknat ditt avtal via telefon eller Internet har du enligt Distans- och hemförsäljningslagen rätta att ångra dig inom 14 dagar från och med att du mottagit villkor och försäkringsbrev. Under den här tiden kan du avsluta försäkringen utan kostnad genom att kontakta kundtjänst på tfn: 08-506 920 70 alternativ e-post: kundservice@aig.com.

Allmänna bestämmelser

Försäkringsinformation och avtal finns tillgängligt på svenska. På avtal om försäkring är svensk rätt tillämplig. Tvister avgörs av en svensk allmän domstol. Svensk lag om marknadsföring följs för denna produkt.

Dina Personuppgifter

AIG är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen och kommer att behandla de uppgifter du lämnar för att administrera försäkringen, riskhantering, statik och för marknadsföringsändamål. Fullständig integritetspolicy finns att läsa på vår hemsida, www.aigdirekt.se/global-integritetspolicy/

Klagomål

Klagomålsansvarig på AIG nås via e-post på: klagomal@aig.com. För mer information kan du kontakta AIGs kundtjänst på telefon 08-506 920 70.  Utanför AIG kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller Konsumenternas försäkringsbyrå. Försäkrad kan även väcka talan i allmän domstol

Rätt att överklaga

Om AIG Europe Limited inte uppfyller sina åtagande finns möjlighet att begära rättelse. Detta kan exempelvis ske genom att försäkrad skriftligen framför som redogörelse av ärendet och ber om yttrande eller rättelse av försäkringsgivaren AIG Europe Limited.
Tfn skadeavdelningen: 08-506 920 80, e-post: bti@aig.com

AIG Europe Limited
BOX 3506
10369 Stockholm

Ansvarig tillsynsmyndighet

AIG Europe Limited UK filial i Sverige, 516408-1027 är försäkringsgivare och är filial till AIG Europe Limited som står under tillsyn av brittiska Prudential Regulation Authority (PRA nummer 202628) och verkar med tillstånd av den svenska Finansinspektionen. AIG Europe Limited är registrerat i England och Wales under org.nr. 01486260
The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Storbritannien

Teckna försäkring
Teckna försäkring