AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Faktablad & förköpsinformation

AIG Efterlevandeskydd

Förköpsinformationen är endast en kortfattad översikt av försäkringen som ska underlätta för dig att ta ställning till om den passar för dina behov. Om du råkar ut för en skada är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan oss. Vi uppmanar dig därför att även läsa försäkringsvillkoren under fliken “Fullständiga villkor” för att säkerställa att skydd som är särskilt viktiga för dig omfattas av försäkringen.

Ladda ned förköpsinformation som pdf här

Ladda ned faktablad (IPID) för försäkringsprodukt som pdf här

Vad räknas som olycksfall?

En olycksfallsskada är en kroppsskada (som krävt läkarbehandling) som den försäkrade under försäkringsperioden ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse.

Detta gäller för AIG Efterlevandeskyddförsäkring

Försäkringen börjar gälla direkt när vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com.

 • Du kan teckna försäkringen mellan 18-79 år och den gäller fram till dess du fyller 80 år
 • Mellan 75 – 80 år reduceras ersättningen med 50 procent
 • Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp.
 • AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse.
 • AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir.

Försäkringen ger inte ersättning vid

 • skada som inte är olycksfall
 • sjukdomar
 • avsiktligt framkallad skada samt skador som uppkommer vid självmordsförsök
 • epidemier och pandemi
 • smitta genom bakterier, virus, eller annat smittämne, inte heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat, dryck eller överkänslighetsreaktion
 • graviditet, abort eller förlossning
 • skada i samband med utövande av sport/idrott på proffsnivå
 • skada vid utövande av motor- eller luftsport, t.ex. mikroflyg, hang- och paragliding, fallskärmshopp eller motorcross
 • skada vid bergsbestigning eller skidåkning offpist
 • skada vid fridykning på större djup än 10 meter eller dykning med andningshjälp på större djup än 25 meter
 • skada som uppstår i samband med utförande/medverkande i brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse
 • skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat, genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte har samband med olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring
 • sådant tillstånd som även om det konstaterats efter en olycksfallsskada enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallskadan

Om den försäkrade avlider av andra orsaker än olycksfall utbetalas ingen ersättning.

Framkallande av försäkringsfall

AIG är fritt från ansvar om den försäkrade uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall. Om den försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder, kan ersättningen sättas ned [såvitt angår honom] efter vad som är skäligt med hänsyn till [hans] förhållanden[a] och omständigheterna i övrigt. Detta gäller även då skadan antas ha föranletts av att den försäkrade varit påverkad av alkohol, andra berusnings-medel, narkotiska preparat, sömnmedel eller genom felaktig användning av läkemedel. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring