AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Faktablad & förköpsinformation

AIG Sjukhusvistelseförsäkring Plus

Förköpsinformationen är endast en kortfattad översikt av försäkringen som ska underlätta för dig att ta ställning till om den passar för dina behov. Om du råkar ut för en skada är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan oss. Vi uppmanar dig därför att även läsa försäkringsvillkoren under fliken “Fullständiga villkor” för att säkerställa att skydd som är särskilt viktiga för dig omfattas av försäkringen.

Ladda ned förköpsinformation som pdf här

Ladda ned faktablad (IPID) för försäkringsprodukt som pdf här

Vad räknas som ett olycksfall eller sjukdom?

En olycksfallsskada är en kroppsskada (som krävt läkarbehandling) som den försäkrade under försäkringsperioden ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse. Sjukdom avser en sådan försämring av hälsotillståndet som inte är att betrakta som olycksfallskada enligt ovan.

Vad avses med sjukhus?

Sjukhus avser offentlig eller privatägd institution för behandling och vård av sjuka som är godkänd enligt landets lag om allmän försäkring, eller som enligt landets reglering är godkänd att fungera som sjukhus och som står under medicinsk ledning av en läkare.

Detta gäller för AIG Sjukhusvistelseförsäkring Plus

Försäkringen börjar gälla direkt när vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com.

 • Försäkringen kan tecknas av dig mellan 18-79 år och gäller fram till dess du fyller 80 år. För personer fyllda 70 reduceras dagersättningen med 50 %.
 • Den som är försäkrad måste vara folkbokförd i Sverige och ansluten till Försäkringskassan.
 • Det enda du behöver göra för att få din ersättning är att visa upp ett läkarintyg tillsammans med eventuell skadeanmälan som bekräftar olycksfallet och att sjukhusvistelsen varat minst 24 timmar.
 • Vid utlandsvistelser gäller försäkringen i 6 månader från det datum då utlandsvistelsen påbörjades.
 • Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp.
 • AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse.
 • AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir.

Försäkringen ger inte ersättning vid:

 • skada som inträffat eller visat symptom före försäkringens tecknande
 • graviditet, abort eller förlossning
 • epidemier eller pandemi
 • sjukdom som enligt medicinsk erfarenhet beror på missbruk av alkohol, narkotiska medel, andra berusningsmedel, sömnmedel eller läkemedel
 • avsiktligt framkallad skada samt skador som uppkommer vid självmordsförsök
 • skada till följd av överansträngning, ensidig rörelse, förslitningsskada eller åldersförändringar
 • skada i samband med utövande av sport/idrott på proffsnivå
 • skada vid utövande av motor- eller luftsport, t.ex. mikroflyg, hang- och paragliding, fall-skärmshopp eller motorcross
 • skada vid bergsbestigning eller skidåkning offpist
 • skada vid fridykning på större djup än 10 meter eller dykning med andningshjälp på större djup än 25 meter
 • skada som uppstår i samband med säkerhetstjänst, militärtjänst eller annan militär verk-samhet utanför Sverige
 • skada som uppstår i samband med utförande/medverkande i brottslig handling

Följande typer av vård omfattas inte av försäkringen:

 • palliativ vård (vård i livets slutskede)
 • geriatrisk vård (sjukvård inriktad på åldrandet och dess sjukdomar)
 • rehabilitering
 • psykiatrisk vård
 • vård och behandling av ätstörning, drog- eller alkoholberoende

Framkallande av försäkringsfall

AIG är fritt från ansvar om den försäkrade uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall. Om den försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder, kan ersättningen sättas ned [såvitt angår honom] efter vad som är skäligt med hänsyn till [hans] förhållanden[a] och omständigheterna i övrigt. Detta gäller även då skadan antas ha föranletts av att den försäkrade varit påverkad av alkohol, andra berusnings-medel, narkotiska preparat, sömnmedel eller genom felaktig användning av läkemedel. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring